Thông tin về quyền riêng tư của khách hàng Hoa Kỳ

Quyền của bạn theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) cung cấp cho bạn các quyền liên quan đến cách xử lý dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của bạn. Theo luật, cư dân California có thể chọn không tham gia “bán” thông tin cá nhân của họ cho bên thứ ba. Dựa trên định nghĩa của CCPA, “bán hàng” đề cập đến việc thu thập dữ liệu nhằm mục đích tạo quảng cáo và các hoạt động truyền thông khác. Tìm hiểu thêm về CCPA và quyền riêng tư của bạn.

Cách chọn không tham gia

Bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới, chúng tôi sẽ không thu thập hoặc bán thông tin cá nhân của bạn nữa. Điều này áp dụng cho cả bên thứ ba và dữ liệu chúng tôi thu thập để giúp cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các phương tiện liên lạc khác. Để biết thêm thông tin, xem chính sách bảo mật của chúng tôi.